ЗКПО регламентира кога разходите за лихви и неустойки могат да бъдат признати или непризнати за данъчни цели и да следва преобразуване на финансовия резултат.

Съгласно текст от закона:

ЗКПО Чл. 26. Не се признават за данъчни цели следните счетоводни разходи:

  1. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) разходи за начислени глоби, конфискации, включително по чл. 307а от Наказателния кодекс и други санкции за нарушаване на нормативни актове, лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения;

За изясняване на текста свързан с отношения между юридически лица има становище на НАП гр. София с Изх. №53-02-338.

Ако лихвите (включително тези за просрочие) и неустойките не са свръзани с нарушаване на нормативни актове – те са признати за данъчни цели и не следва преобразуване на финансовия резултат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *