Entries by Panayot Hristov

, ,

What is freelancing? (freelancer) and is there any soil in us??

Свободна професия (Freelancer) Това е един не толкова познат начин за извършване на дейност в България, но в същото време изгоден и лесен. Свободната професия (freelancer) дава възможност на физическото лице, да извършва дейност, чрез която да получава легално средства от клиентите си, и да им издава фактури. Плюсове: Практикувате легално професионалната си дейност (програмист,…

, ,

What documents are needed to report a business trip abroad?

Предлагаме улеснение на нашите клиенти, като подоготвяме всички документи свръзани с командироването, отчитането и администрирането на пътуванията срещу допълнително заплащане. Командироването на служители обикновенно е свързано с недостатъчна яснота във връзка с документалната обоснованост и отчитане. Основните стъпки при командироването са следните: Заповед за командировка и отчет за командироването За да бъде данъчно признат разхода…

,

How to fill out a cash book?

Воденето на касова книга е често пренебрегвано действие, което обаче е задължително. Воденето на касова книга се регулира от НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА. Наредбата дава основа за водене на “книга за дневните финансови отчети за календарната година” или както…

, , ,

Tax and insurance treatment of sports cards (Multisport, Sport pass and others)

Напоследък все по-популярни стават картите за спорт (Sport Pass, Multisport и други) като социално стимулиране от страна на работодателя към служителите. Все повече работодатели възприемат тази практика. Веднага след възприемате й обаче идва въпроса с данъчно и осигурителното третиране на картите за спорт. Кодекса на труда дава информация за възможните варианти за социални разходи. Този вид карти…

, , ,

How can I get it? (certified) a copy of an already filed tax return?

Заверено копие на подадена данъчна декларация се вади от компетентния НАП по адрес на дружеството или физическото лице. Компетентния НАП по адрес е офиса на НАП по район в който е регистрирано лицето или дружеството. За да се издаде такова копие се подава “искане за издаване на документ” по образец на НАП, в момента на…

, ,

Are the costs of interest on arrears and penalties to counterparties recognized for tax purposes?

ЗКПО регламентира кога разходите за лихви и неустойки могат да бъдат признати или непризнати за данъчни цели и да следва преобразуване на финансовия резултат. Съгласно текст от закона: ЗКПО Чл. 26. Не се признават за данъчни цели следните счетоводни разходи: (доп. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) разходи за начислени…

, ,

Is it mandatory to charge class time served?

Възнаграждението на служителите се определя в зависимост от два нормативни документа – Кодекс на труда и Наредба за структурата и организацията на работната заплата. Според Корекса на труда – трудовият договор съдържа данни за страните и определя: 1. мястото на работа; 2. наименованието на длъжността и характера на работата; 3. датата на сключването му и…

,

Internship contract / Contract for hiring a trainee

От 2014-та година има въведена опция в нашето законодателство да се наема лице на по договор за стажуване. Тази опция дава възможност на стажуващия да получи опит по специалността, която е учил и няма опит. За стажанта се грижи наставник, който е служител на работодателя. Наставникът трябва да има професионална квалифиция и опит в сферата на…

Issuance of credit and debit notices

КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНОТО ИЗВЕСТИЕ е счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка или се нулира данъчната основа при развалянето на доставка, за която вече е издадена Фактура. Намаляването на данъчната основа може да се дължи на: намаление на стойността поради предоставена допълнителна отстъпка/по-ниско качество/надхвърляне на определен обем от продажби при дистрибутор;…

,

Issuance of advance invoice and issuance of final payment invoice with deduction of advance

ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА ЗА АВАНС Авансовото плащане представлява извършено плащане преди да е изпълнена сделката (т.е. преди стоката да е доставена или услугата да е извършена). Обикновено авансовото плащане се извършва на база на договор, анекс или проформа фактура. Наличието на договор не изключва издаването на проформа фактура. Авансовото плащане може да е за частична…