От 2014-та година има въведена опция в нашето законодателство да се наема лице на по договор за стажуване. Тази опция дава възможност на стажуващия да получи опит по специалността, която е учил и няма опит. За стажанта се грижи наставник, който е служител на работодателя. Наставникът трябва да има професионална квалифиция и опит в сферата на стажуване или подобна на сферата на стажуване на лицето. Стажантите се ползват с всички права на работещите по трудово правоотношение, в т.ч. правото на безопасни и здравословни условия на труд, синдикално сдружаване, колективно трудово договаряне и др.

Стажуващия трябва да отговаря на следните изисквания:

  • да е лице на възраст до 29 години;
  • да е завършило средно или висше училище с професионална насоченост, по която ще бъде наето;
  • да е без трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност.

Наставник:

  • да има минимум 3 години стаж или професионален опит в дейността
  • отношенията между работодателя и наставника се уреждат с допълнително споразумение към трудовия му договор, в което се определят разпределението на работното време и други условия за изпълнение на наставничеството.

Срок на договора:

  • от 6 до 12 месеца с едно наето лице;

Възможност за прекратяване:

  • С 15 дневно предизвестие от едната или другата страна по договора. При прекратяване на договора лицето не е защитено от безработица.

Възнаграждение:

  • По усмотрение на работодателя, но не по-малко от минималната работна заплата в страната, като трябва да се съобразят и условията регламентирани в Кодекса на труда.

Регистриране в НАП:

  • Договорът за стажуване е трудов договор и като такъв сключването му подлежи на деклариране пред НАП. За целта бяха инициирани и промени в Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. В основанията за сключване на трудовия договор е добавен нов код – 16, специално за договора с условие за стажуване.

Удостоверяване на резултатите от обучението:

  • В 15-дни от приключване на обучението, работодателя издава удостоверение (препоръка) удостоверяваща резултатите от обучението, която да му послужи при кандидатстване за работа при друг работодател

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *