Необходимите реквизити за издаване на фактура към физическо лице са упоменати в чл. 7 от Закона за счетоводството и чл. 114 от ЗДДС.

Най-общо реквизитите според чл. 7 ЗСч са:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;

Различното в сравнение с фактурите към юридическо лице е идентификационния номер. Идентификационният номер на физическите лица е споменат в чл. 84 от ДОПК и това е ЕГН-то на лицето.

Всяка една фирма издаваща фактури и извършваща дейност с данни на физически лица като клиенти, доставчици и персонал трябва да бъде регистрирана в Комисия за защита на личните данни. В регистрационната си форма трябва да се попълнят всички възможни случаи, в които ще ползва лични данни.

В практиката физическите лица отказват да дават своето ЕГН. За този случай няма посочено ясно решение от НАП. Решение в случая е показването на сертификата за регистрация на издаващото фактури дружество в КЗЛД.

Източници: чл. 7 ЗСч, чл. 114 ЗДДС, чл. 84 ДОПК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *