Entries by Velislav Panchev

,

We do not submit an annual tax return if in 2017. the company had no activity

С последните промени в ЗКПО, влизащи в сила от 01.01.2018г., фирмите, който не са осъществявали дейност, по смисъла на Закона за счетоводството, за 2017 не трябва да подават годишна данъчна декларация към НАП, както и отчет за дейността към статистиката. Трябва обаче да подадете декларация за липса на дейност към Търговския Регистър в срок до 31…

,

The deadline for filing the Company's Annual Tax Return is approaching

Декларация за изтегляне: Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване Помощни справки за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО Срокове за деклариране и плащане До 31.03.2017 подаване на годишна данъчна декларация; Кой подава годишната данъчна декларация? Всяка Фирма е длъжна да подаде…

,

Important changes in the Commercial Law from 01.01.2017

От началото на тази година за взетите решения по чл. 137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ(виж по-долу) се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. Промяната е наложена поради многобройните кражби на фирми. Хубавото е,…

,

How to calculate gross salary and total cost for the company

За да се изчислят какви пари ще струва на фирмата и каква сума да се запише в договора трябва да се използват следните коефициенти. ПРИМЕР За заплати ДО 2600 Бруто* или 2 038.14 Нето** : Желана заплата 1000 лв. чисто. Общо разходите за фирмата е 1.50274 * 1000 = 1 502.74 лв. на месец. Сума по…

, ,

You are hiring an IT company employee on your doorstep

За фирми с икономическа дейност “Други дейности в областта на информационните технологии”, код на дейността 6209, за да разберете и определите минималния праг трябва: Да изберете длъжност от класификатора на длъжностите, която най-много съвпада с уговорената между вас. http://www.kik-info.com/spravochnik/nkpd-2011/ От номера пред длъжността се определя и минималния праг за заплата на 8 часа. Ето и колко ще…

Документи

За ваше удобство бланките на документите съдържат полета за попълване в светло жълт цвят. Останалата част от текста не може да се коригира с цел да се избегнат грешки. ДОГОВОРИ   МОЛБИ   ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТ И КОМАНДИРОВАНЕ   ДЕКЛАРАЦИИ   ПРОТОКОЛИ   ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР (ПКО) И РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР (РКО)