VP CONSULTING PAYROLL SERVICES
, ,

What is freelancing? (freelancer) and is there any soil in us??

Свободна професия (Freelancer) Това е един не толкова познат начин за извършване на дейност в България, но в същото време изгоден и лесен. Свободната…
VP CONSULTING ACCOUNTING SERVICES
, ,

What documents are needed to report a business trip abroad?

Предлагаме улеснение на нашите клиенти, като подоготвяме всички документи свръзани с командироването, отчитането и администрирането…
VP CONSULTING TAXATION SERVICES
,

How to fill out a cash book?

Воденето на касова книга е често пренебрегвано действие, което обаче е задължително. Воденето на касова книга се регулира от НАРЕДБА…
VP CONSULTING YEAR-END SERVICES
,

We do not submit an annual tax return if in 2017. the company had no activity

С последните промени в ЗКПО, влизащи в сила от 01.01.2018г., фирмите, който не са осъществявали дейност, по смисъла на Закона за счетоводството,…
VP CONSULTING TAXATION SERVICES
,

The deadline for filing the Company's Annual Tax Return is approaching

Декларация за изтегляне: Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване Помощни справки за попълване…
VP CONSULTING YEAR-END SERVICES
,

Important changes in the Commercial Law from 01.01.2017

От началото на тази година за взетите решения по чл. 137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ(виж по-долу) се съставя протокол…
VP CONSULTING COMPNAY REGISTRATION SERVICES
, , ,

Tax and insurance treatment of sports cards (Multisport, Sport pass and others)

Напоследък все по-популярни стават картите за спорт (Sport Pass, Multisport и други) като социално стимулиране от страна на работодателя към служителите.…
VP CONSULTING ACCOUNTING SERVICES
, , ,

How can I get it? (certified) a copy of an already filed tax return?

Заверено копие на подадена данъчна декларация се вади от компетентния НАП по адрес на дружеството или физическото лице. Компетентния…
VP CONSULTING COMPNAY REGISTRATION SERVICES
, ,

Are the costs of interest on arrears and penalties to counterparties recognized for tax purposes?

ЗКПО регламентира кога разходите за лихви и неустойки могат да бъдат признати или непризнати за данъчни цели и да следва преобразуване…
VP Consulting SERVICES
, ,

Is it mandatory to charge class time served?

Възнаграждението на служителите се определя в зависимост от два нормативни документа - Кодекс на труда и Наредба за структурата и организацията…