От началото на тази година за взетите решения по чл. 137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ(виж по-долу) се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.

Промяната е наложена поради многобройните кражби на фирми. Хубавото е, че всяко дружество може да се откаже от нововъведенията, но така отново се подлага на опасност от кражба.

Търговският регистър предлага услуга за известяване със смс при всяко постъпило искане за промяна в обстоятелствата на дружеството, което е вид застраховка от кражби дори и при отказ от ползването на новият режим.

Това означава, че ако изрично не е посочено в дружествения договор на фирмата, че горе описаните решения ще се вземат само в писмена форма, то протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно ще е задължително за горепосочените решения.

Хубаво е, ако сте решили да правите промени в Търговския Регистър, за да си спестите време и възможността от грешки, да се обърнете към специалист.

ТЗ Чл. 137. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. (изм. – ДВ, бр. 103 от 1993 г.) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *