От 2014-та година има въведена опция в нашето законодателство да се наема лице на по договор за стажуване. Тази опция дава възможност на стажуващия да получи опит по специалността, която е учил и няма опит. За стажанта се грижи наставник, който е служител на работодателя. Наставникът трябва да има професионална квалифиция и опит в сферата на стажуване или подобна на сферата на стажуване на лицето. Стажантите се ползват с всички права на работещите по трудово правоотношение, в т.ч. правото на безопасни и здравословни условия на труд, синдикално сдружаване, колективно трудово договаряне и др.

Стажуващия трябва да отговаря на следните изисквания:

  • да е лице на възраст до 29 години;
  • да е завършило средно или висше училище с професионална насоченост, по която ще бъде наето;
  • да е без трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност.

Наставник:

  • да има минимум 3 години стаж или професионален опит в дейността
  • отношенията между работодателя и наставника се уреждат с допълнително споразумение към трудовия му договор, в което се определят разпределението на работното време и други условия за изпълнение на наставничеството.

Срок на договора:

  • от 6 до 12 месеца с едно наето лице;

Възможност за прекратяване:

  • С 15 дневно предизвестие от едната или другата страна по договора. При прекратяване на договора лицето не е защитено от безработица.

Възнаграждение:

  • По усмотрение на работодателя, но не по-малко от минималната работна заплата в страната, като трябва да се съобразят и условията регламентирани в Кодекса на труда.

Регистриране в НАП:

  • Договорът за стажуване е трудов договор и като такъв сключването му подлежи на деклариране пред НАП. За целта бяха инициирани и промени в Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. В основанията за сключване на трудовия договор е добавен нов код – 16, специално за договора с условие за стажуване.

Удостоверяване на резултатите от обучението:

  • В 15-дни от приключване на обучението, работодателя издава удостоверение (препоръка) удостоверяваща резултатите от обучението, която да му послужи при кандидатстване за работа при друг работодател

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *